【THIRD STAGE】Hey, 'It's Raining Because I'm Thinking of You' 一首感染力超强的《下雨了是我在想你》献上! | 创造营 CHUANG2021

เผยแพร่เมื่อ 10 เม.ย. 2021
CHUANG 2021, produced by Tencent Video, is a variety show of an international boy group formation. It is dedicated to fully showing the stage performance, vigour and persistence of youngsters of new times. Nearly a hundred boys from various countries, agencies and colleges, with the help of outstanding seniors, will be together to make cultural and professional exchanges, improve themselves by rising to the challenge, explore their true self and chase their dreams zealously.
《创造营2021》是由腾讯视频出品的国际青年文化交流男团成长综艺,致力于充分展现新时代国际青年人的音乐舞台表现力、青春活力和拼搏向上力。节目召集来自不同国家、不同经纪公司和院校的近百名学员,在多位榜样前辈的引领、助力、陪伴下一同进行文化与专业交流、打破重组迎接挑战,一同探索真我热血追梦。
Subscribe: bit.ly/CHUANG2021
Watch Full EPs on WeTV: bit.ly/Chuang2021
🔥Performance
First Performance 学员首秀舞台☞bit.ly/3c5024Q
First Public Performance 第一次公演舞台☞bit.ly/3e7PAMw
First Public Performance Focus Cam 第一次公演舞台直拍 ☞bit.ly/3v1TFYP
Theme Song Focus Cam 主题曲直拍 ☞bit.ly/3lfN1cX
Second Public Performance 第二次公演舞台☞bit.ly/2PfC0wm
Second Public Performance Focus Cam 第二次公演舞台直拍 ☞bit.ly/3u1Ko1n
⚡️The Spin-off of CHUANG 2021 创造营2021衍生节目
[Are You A Werewolf 营人进入异次元会变成笨蛋吗]☞bit.ly/3rvXaUQ
[Lost In Comments Live 首秀副本]☞bit.ly/2Oky8cO
[CHUANG Vlog 大岛日记]☞bit.ly/30eoHOL
[Filming Set Diary 片场日记]☞bit.ly/3qrwUtP
[Practice Video 练习室版舞蹈] ☞bit.ly/3kM90b3
[All Star Rating 评级全纪录]☞bit.ly/3e9kDYn
✿More about CHUANG 2021
Facebook: CHUANG2021official/
Instagram: chuang_official
Twitter: CHUANG_Official
✿More Fantastic Shows
[Produce 101 China]☞ bit.ly/2HlTVdr
[Produce Camp 2019]☞bit.ly/325caNQ
[CHUANG 2020]☞bit.ly/2MxCUmt
🔒Official Channel We TV Subscribe it Now
☞ 腾讯视频: bit.ly/wetvnew
☞ 创造营 CHUANG2021: bit.ly/CHUANG2021
☞ 腾讯动漫:bit.ly/wetvanime
☞ 腾讯视频热播综艺: bit.ly/wetvshow
☞ 腾讯视频华语经典剧场: bit.ly/wetvdrama
WeTV 台灣: bit.ly/wetvtw
☞ WeTV Thailand: bit.ly/wetvthaisub
☞ WeTV Indonesia: bit.ly/wetvinsub
☞ WeTV Vietnam: bit.ly/wetvvisub
☞ WeTV English: bit.ly/wetveng
☞ WeTV Arabic: bit.ly/wetvarab
☞ WeTV Spanish: bit.ly/wetvesp
☞ WeTV Korea: bit.ly/wetvkr
☞ WeTV Turkish: bit.ly/wetvtur
☞ WeTV Russian: bit.ly/wetvrus
☞ WeTV Portuguese: bit.ly/wetvpt-br
☞ WeTV Japan: bit.ly/wetvjapan
#CHUANG2021 #创造营2021 #WeTV #腾讯视频 #Tencentvideo

ความคิดเห็น

 • Finally 2M

 • love NENE's voice, so beautiful

 • love you nene

 • 2M☔🥰

 • 林墨太绝了

 • nene is so pretty

 • Guys, is this in Spotify!? I'm trying to find it but I don't think it's here 😭

 • Lyrics-Pinyin nǐ céng shūo tiān tū rán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ yí hàn cang jìn yǎn dǐ róng jìn le yǔ lǐ nǐ qīng lěng de húi yīng mò shēng yǒu shú xī yǔ lùo de hǎo ān jìng yù yán yòu zhǐ de wǒ mén bǎo chí zhe jù lí xiǎo xīn yì yì wéi xì wú shēng de mò qì lián yǎn shén de húi bì dōu xiǎn dé kè yì yī qiè bù yán ér yù nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn tiān tū rán xià qǐ yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ nà yáo huàng de fēng líng ràng húi yì qīn xí yě xǔ zài cì xiàng yù yī qiè dōu yǐ gūi líng dāng rán zhè yě zhǐ shì yě xǔ nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn wo~ nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn guài wǒ jiǎ zhuāng sǎ tūo bù gòu tǎn chéng wéi jǐ fēn tǐ miàn yào dūo yǒu fēn cùn wo~ zì qī qī rén shì wǒ de dú yǒu tiān fèn hái bǎo líu jǐ fēn tiān zhēn zhí dào chéng rèn wǒ mén yǐ bù zài shì wǒ mén xià yǔ le shei wéi nǐ chēng sǎn

 • 💜💜💜

 • Lelush💜💜💜

 • 冲2M!❤️

 • Где лилуш там много просмотров

 • 墨墨好想你

 • Nene's performance on stage is very good, singing good, inner 100%.

 • 😊😊😊😊😊

 • Loading to 2M 😍

 • ดูเสตจนี้ครั้งแรกคือน้ำตาจะไหล คือเสียงร้องเอย ดนตรี สีหน้าคนร้องเพลง คือมันเข้ากันสุดๆน้ำตาจะไหล

 • Lin mo😙

 • 甘望星很有郭品超既感覺

 • NeNe!

 • Wajijiwa Please give nene stage to show everyone how amazing she is.

 • 2:13 甘望星这句唱得好好听😭💕

 • 墨墨

 • I cry everytime I watch this video :(((((

 • Gan Wangxing's voice is not perfect (yet) but it has something that makes me want to hear it more and more. I wish he will continue as a singer.

 • Lelush is singing not too bad here)

 • 林墨好棒!!!

 • Nene💕

 • • 《下雨了是我在想你》 • Nǐ céng shuō tiān túrán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ yíhàn cáng jìn yǎndǐ róng jìnle yǔ lǐ nǐ qīnglěng de huíyīng mòshēng yòu shúxī yǔ luò de hǎo ānjìng yù yán yòu zhǐ de wǒmen bǎochízhe jùlí xiǎoxīnyìyì wéixì wúshēng de mòqì lián yǎnshén de huíbì dōu xiǎndé kèyì yīqiè bù yán ér yù nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn tiān túrán xià qǐ yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ nà yáohuàng de fēnglíng ràng huíyì qīnxí yěxǔ zàicì xiāngyù yīqiè dōu yǐ guī líng dāngrán zhè yě zhǐshì yěxǔ nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn ō ~ nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn guàiwǒ jiǎzhuāng sǎtuō bùgòu tǎnchéng wèi jǐ fēn tǐmiàn yào duō yǒu fèn cùn zìqīqīrén shì wǒ de dú yǒu tiān fèn hái bǎoliú jǐ fēn tiānzhēn zhídào chéngrèn wǒmen yǐ bù zài shì wǒmen xià yǔle shéi wèi nǐ chēng sǎn

 • 第一次听,觉得林墨的嗓唱腔好像有点不适合。。但听了第几次,觉得是林墨这唱腔carry了整首歌,因为感情丰富,很对的感觉,天衣无缝。

 • Lelush 😍🥺

 • Я не понимаю о чем поётся, но я заплакала.

 • ฟีลแบบทุกคนเคยมีความรักกับเนเน่แล้วหลินโม่ตามหาเนเน่แต่ไม่พบจนสุดท้ายได้รู้ว่าเนเน่รักกับคนอื่นไปแล้วแส้วววว

 • he yifan and nene voice really SUIT this song!!

 • มูฟออนไม่ได้จริงๆ สเตจนี้คือฟังเเล้วใจเจ้บ คิดถึงจังทุกคนจัง🤧💗

 • 💜💜💜

 • Lelush💜💜💜

 • Linmo 😭😭😭💔

 • I​ love​ this​ performance.​ Listening&watching ​ it​ for​ many​ time.

 • 😍😍😍😍😍

 • Lelush looks like the main visual of this stage, i concentrate on him only.

 • 加入时,他们非常兼容

 • The song was very good but the main vocalists did not choose this song

 • ชื่,นางบวคำ,นามสะกุนพิพาสา,mei,เปันค่นลาว,ยู้เมิ่องขวา,แขวงผ์้งสาลืเปันค่นลาว

 • I love Yifan voice, and I love the combination of Nene and Linmo's voice it's so beautiful

 • Which episode is this?

 • 3:03 nene 3:31

 • Nhậm Dận Bồng đẹp trai quá à

 • ❤️❤️❤️

 • Beautiful song. Can't get rid of from my list.

 • 星星帅拉了!!!

 • 2 m Go Go

 • 林墨 ! ! 林墨

 • NENE!!!

 • 3:34 that got me in tears mannn like it’s like nene and linmo tried to run to each other but it was like they were just souls

 • Lover.​ Linmo💯❤️👍

 • 作曲的是凡宇啊~❤️❤️❤️

 • He Yifan is definitely one of the best vocalist this season and it sucks he didn’t get enough airtime. His voice caught my attention when he sang the R&B version of the Chuang theme song.

 • Omg nene miss you

 • Lin Mo's voice and facial expressions legit brought tears to my eyes, I can feel his heart shattering

 • omg, sb tell me his name 4:23 plss.

 • 好偶像剧噢!好听到起鸡皮疙瘩了😍

 • Лелуш😍

 • 😊😊😊😊😊

 • why i cry? i dont even understand the song kkk

  • @Soyoung Kang 강소영 Thank youuu. That's sad but they can't turn back time.

  • I think the story is mainly about Lin Mo’s and Nene’s Relationship. They were a couple but they broke up, but they still miss each other even though it was raining. But they know they can never be together again. So when Lin Mo tried to hug Nene, she ran away as she was just a soul that he was seeing, and when they wanted to hold their hands, they know that they can’t. They have to accept that they can never go back to how they were back then. So he let Gan Wanxing take care of her as he loved her as well. So he held the umbrella for her at the end as he was the guy that loved her the most while lin mo wasn’t there. So Lin mo left her to be with Wanxing

 • Linmoooo

 • Nene is very cute.

 • If be honest... All this situation with Lelush shows me how are incredible Chinese people! I mean all of you support so much guy who really not interested in dreams of millions... And you support him, try to help him! It's incredible. Actually all that situation with Lelush represent how people from China is really cool, respectful, nice and amazing

  • @Snickers nickers He wasn’t forced lol, nobody can force nobody. He wanted to come to this show for some experience just not debut, he just didn’t expect he will become famous and stay so long in the show. He made friends and he’s now really active on Chinese social media talking to all his fans. Doing live to talk to his fans, film advert and on magazines as well, you can find all that in his interview.

  • He literally DIDNT want to be part of this at all but he was forced to...

  • I meant team members... Not fanats😉

  • @Michele Miura His Chinese fans just want him to stay longer on the show in order to gain fame, and they don't want him to debut. Voting stopped after the third round of ranking. In the final, his ranking dropped from tenth to seventeenth.

  • What do you mean? It’s not respectful or nice at all. He really didn’t want to be there. If people really cared about how he felt they would have respected his decision

 • The intro y'all his eyes speak

 • 😊😊😊😊😊

 • 何屹繁唱的真的很好,可惜part太少了

 • 林墨的聲音好好聽😭

 • 林墨!非常完美!

 • WATCHING THIS EVERYDAY!!

 • 好好聽喔 感動落淚

 • 2021谁在听?👌👇

 • I think the part of LINMO is the one that kills me the most. The infectious power is the best.

 • He Yifan vocal legend, I love his voice 🔥

 • А за что дизы? 😂

 • 林墨真是没谈过恋爱的小屁孩,哈哈,这个戏太难演了!!!

 • the atmosphere by everyone made is sad while singing and its shows emotions like real emotions and will make everyone love the song

 • 利路修營業了!!任胤蓬和甘望星唱歌進步很多!

 • 林墨憑實力上來的男人!!服了服了,這劇情編的,反轉好幾次😂🤣

 • My favourite part is the ending 下雨了谁为你撑伞

 • 🌷🌷🌷🌷🌷🌷💕⭐👑💪👍🏾👏🏽👏🏽👏🏽

 • 這歌好好聽 原唱是哪一個歌手? YT搜尋只有阿杜的 但不一樣啊😅😅😅

  • @Toast 知道了 謝謝 @toast

  • 三公的歌都是唱的新歌 原唱就是他們

  • 这就是原唱,歌是为他们做的

 • เสียงเน่คือเข้ากับเพลงนี้มาก ช่วยทีมนี้ได้ดีมากเลย ชอบๆ ฟังละเศร้าจริง

 • INTO1 - LIN MO

 • 👍

 • OMG!! Nene & Gan Wangxing 😍📌

 • Lelush 💓 красив и благороден как принц кровей

 • im addicted to this song.

 • Lin Mo..I’m so happy you made it to the group..You are so special🥺❤️

 • 😊😊😊😊😊

 • เหมือนซีรี่ย์เกาหลีชอบมากฮื่อออ

 • ท่อนเนเน่ร้องคือเจ็บ ทรมาณมากจริงๆ อยากฟังเนเน่ร้องเพลงเศร้าเต็มๆ สงสัยน้ำตาท่วมแน่ๆ T^T

 • Давно, еффект Барбары Стрейзанд так не выстреливал

 • Nene is so cute 😍😍

 • 不知道为什么觉得这首歌很好听

 • cannot move on from chuang 2021 becuase this show is too good ;(