พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คนนอกคอก (อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู)【Official Lyric Video】

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2021
เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ‘สหายกบ’ สหายกบเป็นเด็กนักเรียน เข้าป่าพร้อมกับเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าตัวไม่ค่อยถูกกับครอบครัว และโดนตำหนิจากคนในครอบครัวว่าเป็น ‘คนนอกคอก’ สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน รู้สึกชอบคำนี้ จึงนำมาเขียนเป็นบทเพลงขณะอยู่ในป่า คนนอกคอก คือ คนที่เป็นอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยลงรูปลงรอยกับใคร คนที่แปลกแยกไปจากสังคม จึงเป็นที่มาของบทเพลงลำดับที่ 8 จากอัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู อัลบั้มพิเศษของ 'พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’
ฟังเพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA
#คนนอกคอก #พระเจ้าหัวฟู #พงษ์สิทธิ์คำภีร์
【 CREDITS 】
Producer : Pongsit Kampee
Lyrics/ Composer : Surachai Juntimatorn
Vocals : Pongsit Kampee
Slide Guitar : Pongsit Kampee
Bass : Yutdanai Mungnimit
Drums : Udon Teenakul
Organ : Suwan Manosorn
Mixed & Mastered : Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
Recording Engineers : Woody Pornpitaksuk, Panya Perdpipat & Saranya Verawat @Dynamic Studio
Pro-Tools Engineer : Kattaman Chouglin
Production : Smurfs Film
【 เนื้อเพลง 】
คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
มีสมองกับสองแขนเนื้อก็แน่นก็หนั่น
ไม่เล่นหวยการพนัน ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
สิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน
มีชีวิตเจ็บปวดมีเรื่องราวเจ็บแปลบ
มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น
ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขาชอบทะเล
ชอบดูหนังสือตามแผง ของแพงฉันไม่สน
ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น
แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร
อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปอย่างนั้น
ฉันขอคิดขอสร้าง แม้จะตายอย่างหมา
คุณรู้ไหมเงินตรา มันทำให้คนฆ่ากัน
ใครมีเหลือเผื่อแผ่ ใครย่ำแย่อย่าหยัน
ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ
Solo
คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
#LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ คลิก line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
#Facebook ► pupongsitofficial

ความคิดเห็น

 • ฟัง 12 เพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" (อัลบั้มใหม่ล่าสุดจาก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA​

  • ขอฝาก ชื่อเพลง จากใจคนขี้ดื้อ ไว้สักเพลงแน่เด้ อครับ น้าปู

  • ติดตามปูมานานมากชอบเพลงของปูทุกเพลงรักปูไม่เปลี่ยนแปลง

  • @หนึ่ง บารมี ปุกกกกปแำำแกหป9แพปำปำขไุกปกผกไแปำแกภขปกผำแกถำปไถแถหผกกปปแกไปกกกกหปไไไปภำแปกกำหกะกปดหำแกปปไกขำหกปปปปปถปปกกหำกหำปผหปปภปแำแปกปกกปกกผำปำหำปไปหกุปปผป_แ

  • @หนึ่ง บารมี กหหหปหหภไปหปปผำหกกกปภถำำหหหำหกหหหกกำปหไภปผำำหหำหไหหกุกำดกหกก้ำหกปผกปหปปหหหำหกำกหำหำหหภกำหกหปไำภปำกผกผกหหำหถไผำปผไหก้ำหปก้หกปกหำผผไแแแปปำปปหปำปหกปหหปำกกไำหปำแปำปำแำปปแกำกไแแปภำำปกำผำปำำผกำหไปปปปปกปปหำถปปปหกำหหำไแำำปำไำหหหปกำปำปปหแผแกหแกปำปหกกปหปำปปำผปำภไปกไกไำปไปำำแปผถำหไหำปปแแำภกหกำหหปหผำผำหกกำหกหกภภำปหกำำแแแหหำแหกกปกไหกกหหหหหำปำขถำกกแปปปกปปหำำปปำปกปำหถหปหำำหหำกกปไปปผไไปหำแแแกไกปำำหำ้ำแปำำำำแแแปกำำปกปไแแหำแถแปหำำภำำหหกำปหกปดหไปหหภำปหกปไแแแหถแำกปกถผกไกผกหปปหกขำำหปำแแำผำปแหหำปำกปำกกหปำแกำแแแำปกปกปกไแแหหำหำผแแกถำปปำำปปปำกำำปำหหปกปำถหแกหปำกำกถหภกำปปปปกำปคกกแำหหหแแำปแำำผปำกกหกำไปหหหหหหผไำหกกหำำำำแไ_ปแปำหหำหหำผปำำปกปปหำำหำหำปภแำำำแกปปำำแหถแปภำำปำแำุหกหกปกแแแปำำปำำหำไแำปผำำปปแปกปำำแหำำปพำแกำปปำปขปำปำหำหำปำำปกถหปำหผไไกหำหถกปำำกำปหไปภหกำไปำไปหำปปปปปคแำกไแปไเำปไปกำำปหำำกำแถำำปำำำำำปหกหกปปกปกปภกำถปหภกำกปปกถกุไปกภปปถถภหำหดำหำหหกหกแผกำปำแถแถบไปำำปถขปปปไปำปปหปุถำกหปภ่ผำแปปปำไไปแภปไำปำไปปไปปปำผำปปำำไกหภกำก่ปแไแุุภกกปปบำไำำปไปปำกไแแแแแปไำแปไปปำปห่กปำแแำำปำหำปแไแแแปปหำหปปำขำปำแกกาำแกำำปหปำำำปกำหกปป่หปำผำไปำแถแขำแำแหำำปกำปหำปกปกำกำแำหกุำำปกถปำปไแแถ่กแไกหผำขถแหกกปหำแุผแกพกปำปำปปกปำปปกปกปปหำกำปแกแำแแปปหหปแแำหกหกำปำแกไกากขแำปหหำปปปำปไหปุำหกปำุกหปำไปหกปหภหกปกไำผบะกปปภำปุกหกำแหปปำถแถปกไกกหหำำำแหปำแปำหปไพปำปำำปไปำปไปหำปกำำปหผ

  • @R.U. OK. อย่าไปแปดเปื่อน

 • แก๋ว

 • แด่ยุคโควิค นี้มีกินมีใช้ไปวันวันๆๆก็พอใจแล้ว

 • เพลงนี้...เพราะเหมือนเดิมครับชาวยุค..90..

 • นี่แหละคำว่าชีวิต

 • สุดยอด​เลยค่ะถูกกับชีวิตจริงๆๆ

 • เป็นตัวผมเลย

 • ขอบคุณมากครับที่.เขียนเพลงนี้ขืนมา.มันตรงกลับชีวิตผมตอนนี้เลย

 • เพลงนี้ทำให้คนคิด ว่าร่างกายของเรา มีความหมาย แค่ไหน กับสังคม และ คนรอบข้าง ในยามอ่อนแอ เพราะมากครับ ฟังแล้วได้ขอคิด (ความคิดส่วนตัวนะ ) สู้คร๊าบ ใครฟังแล้วรักเพลงนี้ขอไลท์น่อย

 • 2021ใครยังฟังเอ่ยมารวมกันตรงนี้

 • มนุษย์ มีค่า แค่ 2 แสนบาท🖕🏻🐃🇹🇭ถาม ประกัน ดูเอา!!

 • ในคอกก็ควายแล้ว55555555

 • ต่างคนต่างคิด แค่คิดให้มีสุขก็พอ

 • มันคือเรื่องราวที่ผ่านมา ที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตชายคนหนึ่ง ที่ชื่อ"ปู พงสิทธิ์"

 • ชอบฟังและติดตามมาตลอดครับ

 • ♥️

 • ขอคารวะอีกหนึ่งบทเพลงที่เยี่ยมยอดคับน้า 🙏🙏😁

 • เพราะและมีความหมายมากๆค่ะ ติดตามทุกผลงานค่าา🤗💕

 • หนูติดตามลุงปูตลอดเลยนะค่ะสะท้อนสังคมได้ดีค่ะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

 • ยิ่งฟังยิ่งเพราะขอบคุณครับพี่ปูที่ผลิตผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังเรื่อยๆ ครับ

 • กูมันคนนอกคอก นอกรั้ว

 • ตื่นเช้าคึนมาก็นั่งคิด👨🏻‍🦱...นี้เเละน้อชีวิตของฉัน🚶🏻🙎🏼‍♂

 • โดนใจสุดๆ

 • เพราะระบบการเงินมันสร้างจากความเห็นแก่ตัวของคนไงครับ พอมีระบบก็มีคนอยากได้มากกว่าคนอื่น อยากได้ของคนอื่น โดยผ่านระบบที่ตั้งขึ้น ....แข่งกันรวยยิ่งทำให้เราจน แต่ถ้าแข่งกันจน โลกนี้จะมีสันติภาพ

 • ได้เวลาไป

 • ชอบๆครับ

 • ขอบคุณคับ

 • Fcคับ

 • แพระหลาวเพลงนี้

 • *คน บางคนคิดแต่จะให้ บางคนคิดแต่จะได้ ลองสลับและลองทำบ้าง เพราะบางทีเสียคือได้ ได้คือเสีย

 • ชอบค่ะเนื้อหาดี

 • เพราะจังค่ะ

 • เพราะจังค่ะ

 • ชีวิต. ชีวิต. อยู่เพื่อลูกคนเดียว

 • เค้าว่าผมบ้าไม่เอาใครเลยชีวิตก็โคตรเจ็บปวด

 • คนนอกคอกไม่รู้ข้างใน และคนในไม่เคยรู้คนข้างนอก🖤

 • ก่อนนอนต้องฟังสักรอบครับ

 • อยู่คนเดียวไห้เข้ตน้ำตาแทบเหลด

 • ຊີວິດຫົວໂຂນ ເປັນຫຍັງໃຜກະຄືຕ້ອງການ

  • ສ​ປປລາວທາງນີ້

 • รับฟังผลงานพี่ปูตลอดครับ.ฟังแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับ

 • ชอบคัพเข้ากะชีวิต

 • พระเจ้าหัวฟูจริงครับ

 • ชายผู้ถ่ายทอดวิถีสังคมผ่านเสียงเพลง คำภีร์

 • สุดจริงๆ

 • 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 • แจ๋วมากมมายคับ😊

 • 👍💞💞🤟

 • ใครจะเข้าใจ

 • เพราะจังจ้า FC❤

 • ผมชอบมากฯฯเพลงนี้ชีวิตผมทุกวันนี้เพลงนี้ไสเลย

 • ชอบมากครับ

 • ยังต้องสู้ครับ

 • สวัสดีครับ เพลงความหมายดีมากครับ

 • เยี่ยมเลยครับ

 • ตื่นเช้าขึ้นมาก็นังคิด

 • นี่แหละเพลงเพื่อชีวิต ในแบบสมัยก่อนที่ชอบ

 • เท่าที่ฟังมาในอัลบั้มนี้ น่าจะเปนเพลงนี้ที่ทำดีที่สุด

 • ทูมูฟสัญญาณดีมาก

 • รองเท้าแจ็ค.ที่พี่ปูใส่ผมขอได้รึป่าวล่ะคับ.เพราะราคาคงม่แพงผมว่าครับ!พี่ปู

 • เยี่ยม

 • ໄດ້ກາຮ

 • คาราวะหัวฟูกับพี่ร้องว่ะจงเริญ

 • เพราะครับพี่ปู

 • แล้วอะไรอยู่ในคอก🖤

 • ขลังครับ

 • จะกี่อัลบั้มก็ฟังไม่มีเบื่อ👍👍👍🤘🤘

 • วันที่ 13 จะถึงอดดูพี่ปูที่ขอนแก่นเลย

 • จากที่ได้ยินพี่ชายเปิดฟังเมื่ออายุ8-9ปีตั้งแต่นั้นมาเป็นแฟนเลงมาจนทุกวันนี้

 • ชอบตั้งแต่ต้นฉบับ ที่น้าหงาร้องไว้ พี่น้าปูเอาร้องอีก ยิ่งชอบขึ้นไปอีกครับ

 • ช่ายไม่ชอบอยู่ในคอกไม่ใช่วัวใช่ควาย😅

 • ชีวิตเราชัดๆ🙏👍🏼ไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันมีคอกก็แหก

 • สวัสดี​ค่ะ​สุดยอดๆๆๆค่ะคนรวยคนจนมันต่างกันค่ะคนรวยมันก็ข่มเห่งคนจนจนๆๆๆอย่างเราต้องสู้ๆๆๆๆกับชีวิตวันเพื่อลูกเพราะค่ะ

 • เพราะทุกเพลงเลยเจ้าค่ะ

 • เหมือนบ่นมากกว่าร้องเพลงนะคับ เพลงเหมือนเดิมคือเพลงในดวงใจเสมอคับพี่ปู

 • ขอบคุณครับ

 • พึ่งเข้าติดตาม กดให้แล้ว คนหนองคาย คับ 👍👍👍

 • ชอบดนตรี

 • ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น

 • สิ่งที่ฉันพันผูกนั่นคือลูกของฉัน...นี่แหละครับคือสิ่งสุดท้ายที่จะหวงและห่วง...ที่เหลือปล่อยวางหมดแล้วครับ...ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงดีๆครับพี่ปู

 • มันเปนความรุ้สึกในยุคนี้สมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

 • ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น 😎😎😎😎

 • สุด

 • ทำความดีเพื่อสังคม มันคือความสุข แบบภาคภูมิใจ

 • ชอบมากครับ..เนื้อหาดีมากครับ""

 • 👍

 • เพราะคับ

 • คำร้องทำนองแบบนี้คิดถึงแก้ว ลายทองเลย

 • เงินตราไม่ทำให้คนฆ่ากัน แต่อำนาจต่างหากที่คนมักฆ่ากัน เมื่อมีอำนาจเงินตราก็ย่อมตามมา

  • ถูกต้องที่สุดครับ

 • ไม่เอาเงินเป็นกลางป่านนี้โลกคงหน้าอยู่

 • 1จุฬาหรือธรรมศาสตร์5ลีริค0_😱

  • มีใครค้านหรือจะเถียงกับ พระพุทธเจ้า(bhudha god) อีกไหมมันเป็นเกมแข่งให้อยู่ในกติกา😆😆😆😆😝

 • ผมจะอดอย่าง"เสือ" ผมก็จะไม่ขอ"เนื้อ"ใครกิน!! #ไผ่ลู่ลม ไม่แบ่งชนชั้นเพราะฉันมันคนติดดิน

 • ถ่ายทอดออกมาไพเราะสุดๆชอบมากคับๆๆๆ

  • ♥️

 • 🙏🤟🤟🤟

 • คนเห็นแก่เงินเยอะในประเทศไทยเรา มีเงินคือพระเจ้า ผมไม่ใช่คนรวยผมก็มีความสุข

 • ชอบพี่หงา คาราวาน พี่ปูเอามาร้องก็ได้อรรถรสอีกแบบครับ. เพลงที่ให้คนหันมาดูตัวเราเองก่อน ก่อนที่จะไปดูคนอื่น

 • คิดถึงกันบ้าง.. ถูกหวยเมื่อไหร่คงไมทำมะดาเหมือนคนเขาแน่นอน ....😆 สวัสดีครับ

 • คนนอกคอก แต่ควายในคอก

 • #เพลงนี้เหมือนชีวิตในทุกๆวันนี้

 • ฟังเพราะดีครับ

 • ชอบฟังและกดติดตามมาตลอดครับ